Witamy stronie internetowej Projekt - spółka z o.o.

PROJEKT - Kim jesteśmy? Jesteśmy Firmą rodzinną.
Firmy rodzinne są po prostu rodzinne. Oznacza to, że kultura pracy w takiej  
firmie oparta jest na wartościach panujących w rodzinie - determinuje wspólne  
zachowanie i atmosferę, wzajemne stosunki służbowe, wspólne działanie i  
komunikację. Członkowie rodziny mają świadomość że to co robią dzieje się na  
rzecz całej rodziny, co wprowadza niepowtarzalną atmosferę zaangażowania,  
zaufania, poczucia wspólnych celów i wartości , motywacji do budowania i  
umacniania firmy. Praca w takich warunkach i otoczeniu  daje poczucie siły,  
tożsamości oraz identyfikacji i poczucia celu i sensu. Staje się filozofią działania  
oraz formą komunikacji. Te czynniki i aspekty stanowią istotny wyróżnik firmy  
rodzinnej na tle pozostałych firm działających na rynku nie opartych na rodzinie.

Firmę rodzinną wyróżniają wartości, które stanowią podstawę decydowania o jej  
powstaniu, trwaniu i rozwoju - zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości. To  
wartości są spoiwem łączącym ludzi współpracujących ze sobą dla osiągnięcia  
wspólnego celu.
 
Zarządzanie  firmą rodzinną wiąże się bardzo ściśle z jej rolą społeczną. Skoro  
firma rodzinna ma trwać i służyć kolejnym pokoleniom interesariuszy, to  
gospodarka finansowa i sposób zarządzania takiej firmy musi być przede  
wszystkim bezpieczna i odpowiedzialna. Firmy rodzinne zmieniają rynek pracy.  
Już nie pieniądze, a atmosfera i poczucie wartości decydują o wyborze miejsca  
zatrudnienia.
     Projekt - Firma
  Kim jesteśmy ?
   Firma rodzinna
Wartości biznesowe

Wartości biznesowe w firmie rodzinnej są jasno określone i są priorytetem Firmy - przetrwanie firmy na rynku jako  
podstawowy priorytet, jej stabilny rozwój  - ponieważ jest źródłem dochodu dla rodziny oraz w konsekwencji przetrwanie firmy  
przez okres jednego pokolenia, aby zachować ciągłość dochodu rodziny. Wartością biznesową jest kontynuacja działania  
biznesowego i prowadzenia firmy przez kolejne pokolenia.

Wartości kulturowe

Wartości kulturowe - sposób funkcjonowania i wartości panujące firmie powodują mocne przywiązanie do wizerunku firmy.  
Przekłada się to na wizerunek kulturowy firmy i marki. Wizerunek firmy może ewoluować w określonych granicach, podążać za  
wymaganiami rynku i rozwoju, ale firmy rodzinne nie są skłonne do drastycznej i radykalnej zmiany wizerunku i marki na którą  
pracują latami, które to stanowią kapitał firmy.

Wartości ludzkie i godnościowe

Ważny obszar funkcjonowania firmy w dzisiejszym biznesie. Prowadzenie firmy to często trudne momenty i decyzje do  
podjęcia, ale badania pokazują, że w ogromnej większości firm rodzinnych nie ma zgody na nieuczciwe działanie wobec  
klienta, pracownika czy kontrahenta, jak również wobec państwa czy społeczeństwa. Firmy rodzinne nawet gdy znajdują się w  
trudnej sytuacji biznesowej nie decydują się na rezygnację z wartości, które panują w firmie. Ujmując to patetycznie - lepsza  
śmierć od hańby. Wartości ludzkie oraz godnościowe są nierozerwalnie związane z firmą rodzinną.
Copyright © 2017-2019 by "RMG"  ·  All Rights reserved  · 
E-Mail: biuro@projektgdynia.com.pl
aktualizacja: 052019
Projekt - Firma inna niż wszystkie
Double
D
D
D
D
W dzisiejszych czasach sukcesy odnoszą te firmy, które posiadają, rozwijają i  
chronią zasoby niematerialne - wiedzę. Okazuje się jednak, że nośnikami  
zasobów w firmie są ludzie. To kapitał ludzki urasta do rangi kluczowego zasobu  
dla trwania i rozwoju firmy. Kapitał intelektualny pracowników firmy jest niezwykle  
istotny, jednak nie jest czynnikiem decydującym. Niezbędna jest odpowiednia  
organizacja intelektualna zasobów firmy, tworząca kapitał społeczny oparty na  
relacjach, komunikacji i wymianie między ludźmi. Nieustanna synergia -  
wymiana wiedzy, opinii, doświadczenia, pomysłów, pozwala na sprawniejsze i  
lepsze wykorzystanie zasobów intelektualnych. Ma to istotny wpływ na rozwój  
firmy i budowanie zasobów ludzkich opartych na powstawaniu nowej wiedzy.  
Stanowi fundament istnienia firmy.

Dzisiejsza firma potrzebuje zarówno języka, w którym może przekazywać  
informacje na temat strategii, jak i procesów oraz systemów pomocnych we  
wdrażaniu strategii i zbieraniu informacji zwrotnych. Sukces przychodzi wtedy,  
gdy strategia staje się wspólną codzienną sprawą wszystkich ludzi pracujących  
w danej firmie.
Dlaczego Firma rodzinna???  Inność Firm rodzinnych
WARTOŚCI - FUNDAMENT DZIAŁANIA FIRMY RODZINNEJ:
Wspólne wartości w Firmie
Wartości biznesowe
Wartości kulturowe
Wartości ludzkie i godnościowe
Dobre wzorce
Szacunek i profesjonalizm
Odpowiedzialność za firmę dziś i jutro - pokolenia
Aktywny udział
Wspólne wartości w Firmie

Wyznajemy wspólne wartości - Filozofię Firmy, odnośnie sposobu funkcjonowania firmy, wizji , misji, sposobu komunikacji  
Firmy jak również budowy prestiżu i marki firmy.  Dzięki temu powstała unikalna struktura organizacyjna - oparta na  
wartościach i więziach rodzinnych i ludzkich w połączeniu z wartościami biznesowymi.

Wartości wyznawane w firmie stanowią o jej sile i skuteczności. Dają motywację do rozwoju i działania. Oznacza to, że  
najskuteczniejsze jest odwoływanie się do powszechnie uznanych wartości takich jak uczciwość, rzetelność, prawdomówność,  
ponieważ są to wartości które w naturalny i historyczny sposób funkcjonują w społeczeństwie a wniesione do firmy dają jej  
naturalną autentyczność. Wartości nie trzeba spisywać ani wywieszać w firmie rodzinnej, ponieważ ludzie związanie z firmą  
znają je, przestrzegają i szanują. Wartości są zakodowanie w DNA firmy rodzinnej, ponieważ jest oparta na rodzinie.

Odpowiedzialność za firmę dziś i jutro, przez kolejne pokolenia

Każda decyzja oparta jest na odpowiedzialności za Firmę, członków projektu. Mamy na uwadze przetrwanie i rozwój firmy  
dlatego czujemy odpowiedzialność za jej działanie i funkcjonowanie. Firma stanowi źródło dochodu dla rodziny w dniu  
dzisiejszym, oraz przez kolejne pokolenia. To powoduje poczucie odpowiedzialności w podejmowanych decyzjach.  

Aktywny udział

Nasza struktura organizacyjna oparta na wspólnej wizji i wartościach pozwala szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację  
rynkową i biznesową. Tylko wspólne działanie oparte na mobilności i elastyczności w reagowaniu na zmieniające się warunki  
pozwala na przetrwanie i rozwój Firmy. To ciągła ewolucja biznesowa prowadzonej  firmy, w połączeniu z poszanowaniem  
wyznawanych wartości i utrzymania wizerunku marki firmy.

W to wierzymy...

Dobre wzorce

Dobre wzorce zachowań stanowią podstawę naszego działania - zaufanie i otwartość, uczciwość, rzetelność, zaangażowanie,  
poczucie wspólnoty, lojalność i solidarność, wrażliwość na drugiego człowieka, zrozumienie problemów innych ludzi - na tym  
opieramy kulturę organizacyjną naszej Firmy.


Szacunek i profesjonalizm

Filozofię działania biznesowego i ludzkiego  opieramy na szacunku i profesjonalizmie jako fundamencie działania na co dzień.  
Firma działająca w oparciu na szacunku i profesjonalizmie funkcjonuje w sposób rzetelny i czytelny dla pracowników i klientów.
Projekt - dlatego jesteśmy Firmą rodzinną
   Nasze wartości